บ่อบำบัดน้ำเสีย ฟาร์มสุกร จังหวัดราชบุรี

Waste water treatment at VCF

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ Bio100wwt พื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นช่วงหน้าฝน


Other Use Cases