วิธีใช้ Bio100wwt

จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นนวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์) กับ นาโนเทคโนโลยี (สารเร่งปฏิกิริยา- เอ็นไซม์ย่อยไขมัน) เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็น กำจัดไขมัน ป้องกันและแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันรวมทั้งการบำบัดน้ำเสียทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคืนความสมดุลให้แหล่งน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

  • เป็นสายพันธ์จุลินทรีย์คัดเลือกที่มีประโยชน์เด่นในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • ทำให้อยู่ในรูปเซลแห้งมีชีวิต “ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเหม็น สัมผัสได้”
  • เป็นกลุ่มสายพันธ์ที่ดี ไม่ก่อโทษต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม
  • เป็นกลุ่มที่ทำงานได้ทั้งในภาวะมีหรือไม่มีออกซิเจน แข็งแรงทนทาน

ประโยชน์ และ วิธีใช้ (เพื่อดูแลสภาพแวดล้อม)

กำจัดกลิ่นเหม็น : “Bio 100” ใช้กำจัดกลิ่นเหม็นกำจัดต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นและป้องกันกลิ่นเหม็นย้อนเช่นกลิ่นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์กลิ่นหืนไขมันกลิ่นน้ำเน่ากลิ่นเหม็นอื่นๆ

ทำความสะอาด : “Bio 100” ใช้ทำความสะอาดพื้น พรม ห้องน้ำ ห้องสุขา หรือเช็ดพื้นครัว

กำจัดไขมัน แก้ไขและป้องกันท่อน้ำอุดตัน : “Bio 100 ” ใช้กำจัดไขมัน , กากตะกอนที่สะสมตามท่อระบายน้ำแก้ไขและลดปัญหาการทะลวงท่อกำจัดไขมันสะสมในบ่อดักไขมันทั้งไขมันลอยตัวไขมันแขวนลอยและไขมันละลายน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาไขมันหลุดเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย “Bio 100” ช่วยลดภาระความสกปรกของน้ำเสีย ( BOD , COD) ในบ่อเกรอะ , บ่อ Anaerobic เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย และลดพลังงานในบ่อเติมอากาศ

วิธีใช้

สำหรับกำจัดกลิ่นเหม็นและทำความสะอาด : ผสม “Bio 100” 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 250 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วนำไปเทราด หรือฉีดพ่นบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น หรือใช้สำหรับล้างพื้นครัว พื้นโรงงาน และพื้นตลาดสด โดยไม่ต้องราดน้ำตาม ใช้ประจำทุกสัปดาห์ หรือเมื่อมีปัญหา

สำหรับกำจัดไขมัน แก้ไขและป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน : กรณีกำจัดไขมัน ใช้ “Bio 100” 1 กิโลกรัม สำหรับบ่อดักไขมันขนาด 1-2 คิว ผสมน้ำ 250 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วเทลงบ่อดักไขมัน

กรณีป้องกันไขมันสะสมหรือไขมันหลุดเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ “Bio 100” 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 250 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ต่อน้ำเสียไขมัน 50 คิว

สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย : ใช้ต้นทางก่อนเข้าระบบ ใช้ “Bio 100” 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 250 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงต่อน้ำเสีย 200-2000 คิว ใน Anaerobic Pond เพื่อลดภาระความสกปรกของน้ำเสีย (รูป BOD, COD) ลดกากตะกอน ลดกลิ่นเหม็นย้อนในระบบฯ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบฯ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศ


ประโยชน์ และ วิธีใช้ (เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทำฟาร์มกุ้ง หรือสัตว์น้ำอื่นๆ)

Bio100 WWT จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ ปลอดภัยสำหรับใช้เป้นอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานชององค์การอนามัยโลก ใช้เป็นสารเสริมชีวภาพ (Food Additives) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพและสรีระ นอกเหนือจากการได้รับสารอาหารตามปกติ ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด

วิธีใช้

  1. ช่วยในการย่อยสารอินทรีย์ส่วนเกินจากการเลี้ยงกุ้ง และสารต่อเนื่อง เช่น ซากแพลงค์ตอน
  2. ทำหน้าที่แข่งและข่มจุลินทรีย์ไม่พึ่งประสงค์ ในน้ำและตะกอนพื้นบ่อกุ้ง ที่ก่อให้สภาพแวดล้อมเสื่อม หรือ ให้สารที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อกุ้ง
  3. เป็นโปรไบโอติกส์ที่จะเป็นตัวช่วยย่อยอาหาร และเป็นสารเสริมแก่กุ้ง ตลอดถึงเป็นจุลินทรีย์ที่ดีในการครองพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารของกุ้ง

ใช้ในบ่อกุ้ง อัตราการใช้ 125 g ผสมน้ำเปล่า 200 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ต่อ 1 อาทิตย์